TAB Tänk

”Talar vetenskap mot Guds existens?”

Nu startar vi upp höstens föreläsningsserie ”TABTänk”. TABTänk är en öppen samling för dig som vill pröva den kristna tron: Vad bygger den på? Vad leder den till? Håller den? Först ut, onsdagen den 18 september kl. 19.00, är Per Landgren, Fil.dr. i Ide och lärdomshistoria, Fil.Lic i Latin och gästforskare vid University of Oxford sedan 2010. Per talar över ämnet: ”Talar vetenskap mot Guds existens?”

De kom för att ge

Micaels eftertankar, ”veckobrev” för sommaren

Det finns en fantastiskt utmanande beskrivning av de första kristnas försök att följa Jesus i 2 Kor 8:1-5: ”Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats — efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig.”

Paulus skriver om ett antal människor som stod för en fantastisk inställning till livet och omgivningen. – De kom för att ge. ”De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med…” 

Kanske händer det ibland att vi istället börjar se på kyrkan som om den vore en slags serviceinrättning, en plats dit man kan komma med självklara krav på att få sina egna behov tillgodosedda. Vi kommer med andra ord för att få. Och vi går dit det ger mest. Någon ska till­fredsställa mina behov. Om det inte sker går jag miss­nöjd hem och säger: – Det gav mig ingenting.

Inget av detta är förstås helt fel. Visst borde det vara givande att gå till kyrkan. Visst borde det finnas gemenskap och förståelse och medkänsla och annan hjälp att få i den kristna församlingen. Det är rätt att förvänta sig det. Det är när det blir ensidigt det blir fel. Om jagbaraär mottagare och aldrig någonsin givare är det knappast ett uttryck för ett moget lärjungaskap eller en balanserad livssyn. Sann gemenskap är både givande och tagande, på en och samma gång. 

Vad händer med oss om vi bara blir mottagare? När vi bara blir mottagare blir vi konsumenter; konsumenter som konsumerar gudstjänster och andra tjänster. Av konsumenter brukar det dessutom snart bli recensenter. Som om gudstjänsten vore någon slags teateruppsättning fäller vi våra omdömen: – Underbar sång! Okej mötesledning. För lång predikan. 

Konsumtion och recension… men rätt lite funktion. 

De troende i Makedonien visar en annan väg. De kom för att ge! De gav av sina pengar, men de gav framförallt ”sig själva”. De gav sin stund på jorden till Gud. 

Att ge sig själv är att ge tid, att visa omsorg och att ställa det man kan till Guds förfogande. 

De gav tillsammans

Det finns två saker till jag skulle vilja peka på när det gäller de hur de troende i Makedonien visar oss hur man följer Jesus. Först: De kom samman för att ge.

De troende i kyrkan i Makedonien såg inte på sig själva som små öar i tillvaron. De kände solidaritet med de fattiga i Jerusalem och gjorde en insamling – tillsammans – för att ge stöd och visa kärlek. För dessa människor var tydligen inte tro privatreligiositet, d.v.s. något man bara hade för sig själv. Inte heller var den andliga tjänsten ett enmansprojekt, någonting man kunde klara av på egen hand.

De hade förstått Johannes ord, 1 Joh 4:20: ”Om någon säger: ’Jag älskar Gud’ men hatar sin broder, då ljuger han. Tyden som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.”

Dessutom hade de lyssnat till Paulus, som skriver: ”liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.”, (Rom 12:4-5).

När Jesus kallade sina lärjungar och de började följa honom blev de inte bara ett antal enskilda individer som hade sin egen tro på Gud. De blev en gemenskap; en gemenskap som samlades omkring Jesus. De lärde sig två viktiga saker: 1) Jesus följer man tillsammans med andra. 2) Och att tjäna honom får ofta sitt praktiska uttryck i att vi betjänar varandra, Gal 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Det är en gåva att få ge!

För det andra… och för att få tag på det här måste vi läsa noggrant. Lyssna vad Paulus skriver: ”Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet.”

Vad står det egentligen här? Hade kyrkan i Makedonien fåtten gåva? Var det inte församlingen i Makedonien som gavgåvan? Jo, visst. Så var det ju. Kyrkan i Makedonien samlade in pengar som de gav bort, som en gåva till de fattiga i Jerusalem. 

Men här står det ju att de hade fåtten nådegåva. Det är sant. Och poängen är den här: Det är en gåva att få ge! Att få ge till Gud är den bästa investering vi kan göra. Jesus säger, Matt 6:19-20: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.”

En del ger sitt liv åt att bli så duktig på ett instrument som möjligt. 

En del ger sitt liv till ett hus eller en träd­gård. 

En del lever för en båt eller för ett arbete. 

Alla måste vi ge vårt liv till någonting. 

Om du måste ge ditt liv till något, varför inte då ge ditt liv till det största av allt. Till Gud. För Guds rikes framgång. För att evangeliet ska bli känt och för att människor ska få lära Guds livsförvandlande kärlek. Jag kan i alla fall inte tänka mig något större. Det är i själva verket ingen uppoffring. Det är en gåva av nåd att få ge sitt liv till Gud.

Jag frågade i min tristess:

”Säg hur får man ett givande liv?

Och Hans svar har följt mig sén dess.

”Det är enkelt”, han sa, ”bara giv!”

Terminens sista veckobrev

Detta är terminens sista veckobrev. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka er alla för en rik och viktig vår och försommar. När vi nu går in i sommartid, som för många också är semestertid, går även vår verksamhet in i en annan takt. Dock bjuds du till många fina samlingar i Tabernaklet och i Tabernaklets regi, som trädgårdsfester, utflykter, och så klart till gudstjänster varje söndag kl. 11.00. Jag vill också nämna att vårt café Trappa Ner fortsätter att hålla uppe för matutdelning varje måndag eftermiddag under sommaren. Bär även detta i dina böner. 

Några konkreta behov 

För att kunna hålla kyrkan öppen och verksamheten igång är vi ständigt i behov av volontärinsatser på en mängd olika områden. Så mycket gott sker redan just p.g.a. detta. 

Be gärna om fler musiker så att vårt sång- och musikliv kan blomstra. 

Be också om arbetare till vår söndagsskola. 

Vi har även ett stort behov av tolkar som kan översätta våra söndagsgudstjänster till engelska, för att så många som möjligt ska kunna känna sig delaktiga. Vill du tolka? Tala då med oss om det.

Vårt mest akuta behov just nu är behovet av fler ljudtekniker. Många har gjort ett fantastiskt arbete med en ljudanläggning som varit allt annat än lättarbetad. Tack för är fina insats! 

Nu har några flyttat och andra valt att sluta av andra anledningar, vilket betyder att vi idag bara har två ljudtekniker kvar. De kan förstås inte axla hela arbetsbördan själva. I klartext betyder det att vi idag inte ser hur vi ska kunna lösa ljudet för alla gudstjänster i sommar, till att börja med. I skrivande stund återstår t.ex. hela juli att lösa. Finns du som är beredd att lära dig hur detta fungerar och att hjälpa oss är vi förstås väldigt tacksamma för det. Känner du någon annan som skulle kunna tänkas hjälpa oss med detta får du gärna skicka frågan vidare till honom eller henne, eller tala med oss om det.

Tyvärr innebär nog detta dessutom att vi inte kan serva med att lägga ut våra ljudfiler med predikningar på ett tag. Detta är viktigt, då många hämtar hem dem, så be gärna med mig om en lösning.

Med tillönskan om en välsignad sommar

Micael Nilsson

Pastor, Tabernaklet, Göteborg