Husgrupper – vad, varför och hur?

Tisdagen den 4 februari inbjöd församlingsrådet i Tabernaklet till ett samtal omkring husgruppens funktion. Vill du ta del av detta följer det inledande föredraget här.

”Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:46)

Så beskrivs gemenskapen i den första kristna församlingen, med ord som trohet, enhet och ”jublande, innerlig glädje”. Kanske inte förvånande då att vi efter detta läser att ”Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta”. Vem vill inte vara med i en sådan gemenskap?

Här finns också en beskrivning av varman möttes, nämligen ”i templet och i hemmen”. 

Bibeltexten beskriver dynamiken mellan den stora gruppen och den mindre. Man firade gudstjänst i templet och bröt bröd i hemmen.

Det är gott att vara många ibland. Det finns en styrka i det. Men den stora samlingen kan också rymma ensamhet. Det är inte möjligt att lära känna alla på en gång. Dessutom behöver vi även en plats för det nära samtalet, där vi kan dela våra liv med varandra på ett djupare och mer konkret sätt. För många har en husgrupp blivit just detta. 

Att ha en husgrupp är att ha vänner omkring sig. Det kan man förstås ha helt spontant och naturligt. Andra gånger kan man behöva ge organisation och struktur åt husgruppen.

VAD ÄR EN HUSGRUPP?

En husgrupp är en liten grupp på kanske 6-12 personer som (oftast) samlas i hemmen för att lära känna Gud och varandra bättre. 

Den samlas så ofta gruppen själv väljer. Några grupper samlas varje vecka, några varannan vecka och andra kanske en gång i månaden, allt efter vars och ens möjligheter.

Husgrupperna kan se olika ut, det kan finnas tjej- eller killgrupper, studentgrupper, grupper för barnfamiljer, grupper med inriktning på samtal och grupper som betonar bön. 

Det viktiga är att vi hittar en grupp där vi trivs och kan känna oss trygga. 

En grupp där du känner dig TRYGG, SEDD och HÖRD och där du kan få hjälp att VÄXA och hjälp i BÖN är en bra husgrupp.

Det är också viktigt att grupperna strävar efter öppenhet. Kanske bjuder man sina vänner till gruppen, i samråd med de andra deltagarna. Kanske får man en fråga från Husgruppssamordnaren om man vill ta emot ytterligare någon eller några gruppmedlemmar. Detta tar gruppen gemensamt beslut om. 

Man skulle kunna tänka på gruppen med hjälp av tre ord; tre ord som rimmar bra med varandra:

NÄRA

I gruppen kommer vi varandra nära. Vi lär känna varandra och utvecklar relationer. I det livsnära samtalet, där vi kan dela mer, men bara så mycket vi själva väljer, kan vi växa och utvecklas.

LÄRA

En gruppkväll innehåller också ett enkelt bibelsamtal. Våra pastorer tar fram, eller kan föreslå samtalsmaterial, för de grupper som önskar hjälp med detta. 

BÄRA

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”, skriver aposteln Paulus. En god husgrupp blir ett bärarlag. 

EN SAMLING

Hur kan en kväll se ut? Vi kanske startar upp med något enkelt att äta. En enkel fika duger bra. Därefter går vi laget runt. Alla bjuds in i samtalet. Vad har hänt sedan sist? En kort avstämning. Efter detta har vi kanske ett kortare eller längre studium, ett bibelsamtal eller ett ämne vi vill samtala om. Gruppen väljer själv vad detta ska handla om. Önskas hjälp med studie- eller samtalsmaterial kan pastorerna bistå med det.

Kvällen avslutas lämpligen med en bönestund, där var och en får bidra med såväl böneämnen som böner. 

LEDNING

Varje grupp har en kontaktperson. Kontaktpersonen kontaktas vid förfrågan om nya gruppdeltagare och kanske om det finns någon fråga från församlingsledningen till grupperna att samtala omkring. 

Kontaktpersonen inbjuds också till en gemensam uppstartskväll i början av varje termin där man kan dela med sig av frågor eller upptäckter och dessutom få information om vad som kommer att hända under den kommande terminen.

Växer våra husgrupper och blir fler och större vill vi se ett Husgruppsråd växa fram, där människor som är lämpade för det hjälper oss att driva arbetet framåt. 

Som ett första steg tillsätter vi en Husgruppssamordnare. 

HUSGRUPPSSAMORDNAREN

Husgruppssamordnarens uppgift blir att (tillsammans med våra pastorer): 

  • Vara länk mellan Församlingsråd och våra husgrupper
  • Hjälpa nya människor att hitta in i husgrupper
  • Hjälpa den som önskar att starta upp en husgrupp
  • Kalla till en uppstartssamling för kontaktpersonerna i början av varje termin
  • Ge goda råd när goda råd behövs

STEG FRAMÅT

Vi har redan nu några husgrupper och vill gärna ge resurser till de redan befintliga grupper vi har som önskar hjälp att utvecklas. Vi vill också inventera hur det ser ut i grupperna och vilka grupper som kan önska ta emot nya medlemmar. 

För att få igång nya grupper behöver vi framförallt ledare/samordnare som är beredda att starta upp en grupp. 

När någon vill ta ett initiativ kan han/hon kontakta Husgruppssamordnaren eller någon av våra pastorer, som kan offentliggöra att gruppen startar och eventuellt inbjuda fler deltagare. 

Vi kan också finnas med vid uppstartssamlingen.

Har man en grupp vänner omkring sig som gärna samlas är det förstås bara att starta upp. Vänner som samlas, samtalar och ber är helt enkelt vad en husgrupp är. 

Vi önskar dock att man ansluter sig till det gemensamma husgruppsbyggandet i församlingen så att vi kan hjälpa varandra framåt. 

Vill du veta mer om våra husgrupper eller hur du kan få kontakt med en husgrupp kan du kontakta vår pastor Henrik Olsson på henrik@tabernaklet.se.