Vad vi tror

Jesus Kristus i centrum

Göteborgs Baptistförsamling är en baptistförsamling som är en del av den protestantiska kristendomen. Vägledande i den baptistiska traditionen har varit en tydlig orientering kring Jesus Kristus som centrum, samt betoning på varje enskild individs möjlighet att söka Gud och förstå Guds vilja (detta kallas ibland för ”det allmänna prästerskapet”, en tanke som var viktig i den demokratibildning som sprang ur folkrörelserna i mitten/slutet av 1800-talet). Vidare har det traditionellt funnits en vilja bland baptister att läran avspeglas i livet, att det vi tror märks i hur vi handlar  – men här skapas också utrymme för allas våra fel och brister. 

Vi finns i en bred kristen tradition som uttrycks i de fornkyrkliga trosbekännelserna.

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den niceanska trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Tillbaka till hemsidan.