Vad vi tror

Jesus Kristus i centrum

Göteborgs Baptistförsamling är en baptistförsamling som är en del av den protestantiska kristendomen. Vägledande i den baptistiska traditionen har varit en tydlig orientering kring Jesus Kristus som centrum, samt betoning på varje enskild individs möjlighet att söka Gud och förstå Guds vilja (detta kallas ibland för ”det allmänna prästerskapet”, en tanke som var viktig i den demokratibildning som sprang ur folkrörelserna i mitten/slutet av 1800-talet). Vidare har det traditionellt funnits en vilja bland baptister att läran avspeglas i livet, att det vi tror märks i hur vi handlar  – men här skapas också utrymme för allas våra fel och brister. 

Vi finns i en bred kristen tradition som uttrycks i de fornkyrkliga trosbekännelserna.

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. 

Den niceanska trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.